NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014 – 2020

W budżecie UE na lata 2014-2020 dostępne będą także znaczące środki na dofinansowanie wdrożenia innowacji w skali przemysłowej w przedsiębiorstwie (np. nowe linie technologiczne, pierwsze wdrożenie wynalazku, itp.).

Dotacje będą adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy planują wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub zakupionych), bądź wdrożenie wynalazku do działalności produkcyjnej (usługowej).

Dofinansowaniu podlegają następujące koszty:

  • zakup gruntu, zakup lub budowa budynków i budowli
  • nabycie środków trwałych
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  • szkolenia jako uzupełnienie części inwestycyjnej

Jakie są etapy pozyskania dotacji na wdrożenie wyników prac B+R przez przedsiębiorców? Jako przykład można wskazać projekt firmy PZ Cormay S.A. dotyczący opracowania i wdrożenia nowego analizatora biochemicznego krwi wraz z dedykowaną linią zintegrowanych kaset mikrofluidycznych.

 

CZOŁOWE MIEJSCA NASZYCH PROJEKTÓW NA LISTACH RANKINGOWYCH KONKURSÓW

PZ CORMAY S.A. przeprowadziła prace B+R nakierowane na opracowanie innowacyjnego produktu (analizatora biochemicznego krwi), które w latach 2010—2012 zostały dofinansowane w ramach działania 1.4. POIG. Obecnie Spółka prowadzi projekt wdrożenia innowacyjnego produktu w działalności produkcyjnej, współfinansowany w kwocie 20 milionów zł z dotacji w ramach działania 4.6. POIG. Projekt wdrożeniowy przygotowany przez doradców WETTIN pt. Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora biochemicznego krwi”, zajął 1 miejsce na 272 złożone projekty na liście rankingowej z maksymalną możliwą oceną punktową tj. 200 pkt na 200 możliwych, co potwierdza najwyższą jakość usług i skuteczność doradców WETTIN.