NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014 – 2020

Doświadczenia przedsiębiorców potwierdzają, że dzięki uruchomieniu Centrum B+R możliwe staje się lepsze dostosowanie realizowanych prac badawczych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Poprzez szybką reakcję na sygnały rynkowe oraz generowanie większej ilości pomysłów możliwe jest zwiększanie efektywności prowadzonej działalności.

Największą barierą w prowadzeniu innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych są niewystarczające środki finansowe, ograniczone zasoby wykwalifikowanej kadry w postaci specjalistów posiadających wysoki poziom wiedzy i kompetencji, czy też brak specjalistycznej aparatury i sprzętu do prowadzenia prac B+R. Mała efektywność oraz ograniczone zasoby komplikują procesy badawczo-rozwojowe w wielu przedsiębiorstwach, w wyniku czego bardzo trudne jest zrealizowanie skomplikowanych projektów badawczych prowadzących do opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych czy produktowych.

Utworzenie własnego Centrum B+R powoduje konieczność podjęcia działań inwestycyjnych w celu zbudowania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych. Środki unijne dostępne w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020 gwarantują finansowanie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach z wielu źródeł, w tym m.in. z:

  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
  • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw

Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, np.:

  • zakup gruntu
  • zakup lub budowa budynków i budowli
  • nabycie środków trwałych
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  • oraz szkolenia jako uzupełnienie części inwestycyjnej

W dziedzinie pozyskiwania dotacji na utworzenie (rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie, doradcy WETTIN są liderem na rynku usług doradczych w Polsce. Dotychczas nasi doradcy przygotowali dokumentację aplikacyjną dla 21 projektów dotyczących utworzenia (rozbudowy) Działów B+R w przedsiębiorstwach, które pozyskały dotacje w ramach poddziałania 4.5.2. PO IG.

Tylko w ciągu ostatnich 4 lat pozyskaliśmy dotacje na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwach w łącznej kwocie 143 466 720,80 zł.